Podstawowe informacje o ubezpieczeniach OC zawodów i podmiotów medycznych

Obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objętych jest w naszym kraju kilkanaście zawodów oraz rodzajów działalności gospodarczej. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim zawodów, których wykonywanie wiąże się z koniecznością posiadania wąskiej specjalizacji, lub których wykonywanie może skutkować różnymi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie. Dzięki tego rodzaju polisie odpowiednio zabezpieczone zostają zarówno interesy osoby ubezpieczonej jak i jej klientów. Jedną z najważniejszych grup objętych tego rodzaju obowiązkiem ubezpieczeniowych, jest grupa zawodów medycznych, a więc lekarze, pielęgniarki oraz podmioty świadczące usługi medyczne. Warto zatem dowiedzieć się jak w ich przypadku wygląda ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza.

(Więcej o ubezpieczeniu ochrony prawnej lekarza znajdziesz tutaj: https://www.iexpert.pl/lekarz/ochrona-prawna).

Lekarze mają obowiązkowe ubezpieczenie OCObowiązkowe OC zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych ma za zadanie odpowiednio zabezpieczyć interesy wymienionych grup w razie wyrządzenia szkody podczas wykonywania czynności zawodowych osobom trzecim. Musimy mieć świadomość, że tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje wyłącznie roszczenia jakie mają związek ze szkodami powstałymi w okresie trwania ubezpieczenia. Warto również wiedzieć, że istnieje możliwość poszerzenia ochrony obowiązkowego ubezpieczenia o dodatkowe zapisy, wiąże się to jednak ze wzrostem wysokości składek oraz sumy ubezpieczenia. Oprócz pokrywania roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej, ubezpieczenie obowiązkowe lekarza pokrywa także uzasadnione koszty procesu, związane z dochodzeniem do roszczenia przez osobę poszkodowaną, jak również wszelkie koszty związane z zastosowaniem środków podjętych w celu zapobiegnięcia lub ograniczenia szkody – nawet jeśli okazały się one bezskuteczne. Wysokość tego rodzaju kosztów nie jest ograniczona, jednakże należy mieć świadomość, że ich suma wlicza się w poczet sumy gwarancyjnej wykupionego ubezpieczenia.

Jeśli natomiast chodzi o podmioty medyczne, jakie podlegają obowiązkowi posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to wymienić wśród nich należy m.in. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz położnych, a także osoby posiadające stosowne kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w wybranej dziedzinie medycyny lub w określonym zakresie. Oczywiście podobnie jak w przypadku OC lekarza, ubezpieczenie tego rodzaju podmiotów obejmuje wyłącznie zdarzenia mające miejsce w okresie trwania ubezpieczenia. Wysokość składek w przypadku ubezpieczenia podmiotów medycznych uzależniona jest m.in. od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej, liczby osób jaką zatrudnia dany zakład, rodzaju podmiotu przyjmującego zamówienie, wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, a także rodzaju specjalizacji lekarskiej.