Skutki ustawy deregulacyjnej

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca poprzez ustawę deregulacyjną dąży do tego, aby zapewnić zarówno konsumentowi, jak i przedsiębiorcy szeroki dostęp do specjalistycznych usług świadczonych przez określone podmioty. Deregulacja w założeniach rządu ma być receptą na obniżenie ceny tych usług. Z drugiej strony, powstaje jednak ryzyko związane ze świadczeniem usług przez jednostki do tego nieprzygotowane. Ryzyko to, jak podkreśla Lloyds ubezpieczenia (https://iexpert.pl/o-firmie/lloyds/), zostanie przeniesione na całą grupę zawodową (przez obowiązek opłacania składek na OC zawodowe) i podmioty rynku ubezpieczeń (przez brak możliwości odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe).

Wykorzystywanie kontraktowej formuły umowy ubezpieczenia, do wykonywania zadań o charakterze publicznym powinno nosić znamiona wyjątkowościWykorzystywanie kontraktowej formuły umowy ubezpieczenia, do wykonywania zadań o charakterze publicznym powinno nosić znamiona wyjątkowości. Tymczasem ustawodawca polski zdaje się prowadzić działania w kierunku do tego zupełnie przeciwnym. Skutki tych działań odczują wszyscy, pośrednio i bezpośrednio związani z tematem.